Kasutustingimused

PALUN LUGEGE NEED TINGIMUSED HOOLIKALT ENNE TUHTUMISVEEDI KASUTAMIST

Määratlused:

"Portaal" on veebisait, mis asub selles tippdomeenis (TLD);
"Teenusepakkuja" on veebisaidi administreerimine;
"Teenus" on avaldamine, lugemine ja kasutajatega suhtlemine;
"Kasutaja" on isik, kes kasutab portaali teenust.

Kasutustingimused

Kasutaja peab olema vähemalt 18-aastane;
Kasutaja peab Teenust kasutama omal vastutusel;
"Teenusepakkuja" ei garanteeri, et teenus on kasutajale ohutu, kasulik või rahuldav;
"Teenusepakkuja" ei garanteeri kasutajale katkematut teenindust ega kasutaja sisestatud andmete säilimist;
"Teenusepakkuja" ei garanteeri kasutaja privaatsuse säilimist;
"Teenusepakkuja" ei kontrolli kasutajate avaldatud profiilides ja sisus sisalduva teabe õigsust ja õigsust;
Kasutaja on kohustatud veenduma, et avaldatav sisu on õige, tõene ja asjakohane ning järgima ka portaali kasutustingimusi, portaali head tava ja seadusandlust;

Teenusepakkuja õigused

"Teenusepakkuja" jätab endale õiguse teha pistelisi kontrolle ja nõuda vanuse kontrollimist igal üksikjuhul eraldi. Lisaks kustutab "Teenusepakkuja" kohe alla 18-aastaste kasutajate profiilid.
"Teenusepakkujal" on õigus keelduda kasutajale teenuse osutamisest ilma põhjuseta;
"Teenusepakkujal" on õigus peatada või lõpetada teenuse osutamine kasutajat eelnevalt teavitamata;
"Teenusepakkujal" on õigus muuta teenuse olemust ja teenuse tingimusi ilma kasutajat sellest eelnevalt teavitamata;
"Teenusepakkujal" on õigus jälgida kasutaja tegevust portaalis, lugeda sisestatud sisu, koguda kasutaja kohta statistilist teavet;
"Teenusepakkujal" on õigus sisu tsenseerida, kustutada ja muuta, kui selle sisu ei vasta teenusetingimustele, portaali heale tavale ja õigusaktidele;
"Teenusepakkujal" on õigus saata kasutajatele teavet teenuse kasutamise kohta e-posti teel.

Teenusepakkuja vastutus

"Teenusepakkuja" ei vastuta kahjude ja saamata jäänud tulu eest, mis tulenevad teenuse otsesest või kaudsest kasutamisest või mittekasutamisest;
"Teenusepakkuja" ei vastuta kasutaja poolt toime pandud rikkumiste või Tingimuste rikkumiste eest, olenemata kahjude vormist ja kogusummast;
„Teenusepakkuja“ ei vastuta teenuse osutamise käigus avaldatud teabest tulenevate kahjude ja saamata jäänud tulu eest;
"Teenusepakkuja" ei vastuta portaalist väljapoole viivate linkide sisu, kvaliteedi ja seaduslikkuse eest;
"Teenusepakkuja" ei vastuta kolmandate isikute tegevusest või tegevusetusest tulenevate kahjude ja saamata jäänud tulu eest;
"Teenusepakkuja" ei vastuta mis tahes tehnilistest riketest tulenevate kahjude ja saamata jäänud tulu eest;
"Teenusepakkuja" ei vastuta avaldatud kuulutuste sisu eest.

Kasutaja käitumisreeglid

Ärge kasutage teenust ühelgi eesmärgil, mis on ebaseaduslik või käesolevate tingimustega keelatud;
Rämpspost, liikmetelt raha küsimine või liikmete petmine on rangelt keelatud;
Ärge postitage, voogesitage ega jagage sisu, mille autoriõigused on kaitstud mõne muu juriidilise isiku poolt peale teie. See võib hõlmata kujundust, videot, animatsiooni, helisalvestisi, ilukirjanduslikke teoseid ja muud sisu;
Ärge jagage sisu, mis reklaamib muid teenuseid või linke teistele veebisaitidele;
Ärge laadige üles viiruseid ega muud pahatahtlikku koodi ega kahjusta Teenuse turvalisust muul viisil;
Ärge kasutage teenust professionaalsetel, ärilistel või ärilistel eesmärkidel, nagu klientidele müümine, klientide leidmine, seksuaalteenuste ostmine või müümine või muudel mitteisiklikel eesmärkidel;
Ärge kasutage Teenust "Teenusepakkuja" kahjustamiseks;
Ärge jagage mingil põhjusel ega ühelgi juhul sisu, mis kujutab alaealisi (alla 18-aastaseid isikuid). See hõlmab suhte loomist alaealiste isikutega, olgu need siis tegelikud või väljamõeldud, ülimalt "rollimängu" kontekstis;
Ärge jagage sisu, mis kujutab seksitegevust loomadega ja sisaldab intsest, vägistamist, vägivalda või julmust;
Ärge jagage mingil viisil sisu, mis propageerib rassismi või vägivalda mis tahes etnilise, rahvusliku, majandusliku või vaimse klastri või sooliste isikute vastu;
Ärge kasutage kasutajanime, mis kujutab ja propageerib alaealiste tegevust, rassismi või vägivalda mis tahes üksikisiku, riigi või mis tahes usulise või sotsiaalse grupi vastu.
Teise isikuna esinemine viib teid meie veebisaidilt alalise keelamiseni. See hõlmab kõiki meie teenuse kasutajaid, kõiki moderaatoreid ja töötajaid.
Teistelt liikmetelt mis tahes eesmärgil paroolide või isikut tuvastava teabe küsimine ärilistel või ebaseaduslikel eesmärkidel või teise isiku isikuandmete levitamine on rangelt keelatud;
Seda veebisaiti võivad külastada ainult need isikud, kelle füüsilist või vaimset seisundit erootilise ja/või pornograafilise sisuga sisu mingil viisil kahjustada ei saa.

"Teenusepakkuja" jätab endale õiguse uurida ja/või sulgeda teie konto, kui olete rikkunud käesolevaid nõudeid ja tingimusi, kuritarvitanud teenust või käitunud viisil, mida teenusepakkuja peab sobimatuks või ebaseaduslikuks, sealhulgas toimingud või suhtlus, mis toimuvad teenuses või väljaspool seda.

Kui rikute neid reegleid, tühistatakse automaatselt teie volitus Teenuse kasutamiseks.


Kolmandate osapoolte teenused

Teenus võib sisaldada kolmandate isikute pakutavaid reklaame ja tutvustusi ning linke teistele veebisaitidele või ressurssidele. "Teenusepakkuja" ei vastuta selliste väliste veebisaitide või ressursside kättesaadavuse (või kättesaadavuse puudumise) eest. Kui otsustate suhelda meie teenuse kaudu kättesaadavaks tehtud kolmandate osapooltega, reguleerivad selliste osapoolte tingimused nende suhteid teiega. "Teenusepakkuja" ei vastuta ega vastuta selliste kolmandate isikute tingimuste või tegevuste eest.

Tasuta prooviversioonid ja tutvustused

Aeg-ajalt võime pakkuda tasuta prooviversioone või muid soodustusi ("kampaania"). Näiteks võime pakkuda soodustusi, mis pakuvad teatud aja jooksul teenustele tasuta juurdepääsu abonendi tasemel. Lisaks võime näiteks pakkuda teile tasuta oma virtuaalset valuutat (märke). Pakkumisele võidakse lisada lisatingimused.

Eraldatavus

Kui pädeva jurisdiktsiooni kohus tunnistab käesoleva lepingu mis tahes tingimuse või sätte mis tahes ulatuses kehtetuks või jõustamatuks mis tahes kohaldatava seaduse alusel, ei mõjuta see ülejäänud lepingut ja iga järelejäänud lepingu tingimus ja säte muutub kehtetuks või jõustamatuks. kehtiv ja täitmisele pööratav seadusega lubatud täies ulatuses.

Lahtiütlused ja vastutuse piirangud

Meie saiti pakutakse "nagu on" ja "nagu saadaval" ilma igasuguste garantiideta. Me ei vastuta otseste, kaudsete, juhuslike, kaudsete, eriliste või karistuslike kahjude eest, mis tulenevad meie saidi kasutamisest või suhtlemisest teiste kasutajatega.

Hüvitis

Nõustute hüvitama ja kaitsma meid mis tahes nõuete, kahjude või kulude eest, mis tulenevad meie saidi kasutamisest või suhtlemisest teiste kasutajatega, sealhulgas käesolevate nõuete ja tingimuste rikkumisest.

Seaduste ja poliitika järgimine

Teenused asuvad Eestis. Me ei esita pretensioone selle kohta, kas teenuseid või sisu võib kasutada või kas need sobivad kasutamiseks väljaspool Eesti. Kui kasutate teenuseid väljaspool Eestit, teete seda omal riisikol. Olenemata sellest, kas olete Eestis või väljaspool seda, vastutate ainuisikuliselt teie konkreetse jurisdiktsiooni seaduste järgimise eest.

Neid tingimusi reguleerivad ja tõlgendatakse kooskõlas Eesti seadustega, välja arvatud sealsed kollisiooninormid. Nõustute sõnaselgelt sellega, et nendest tingimustest tulenevate või nendega seotud või nendega seotud nõuete või toimingute või selle saidi kasutamise ainupädevus kuulub ainult Eestis Harju maakohtus ning lisaks nõustute ja alluma isiklikule õigusele. selliste kohtute jurisdiktsiooni selliste nõuete või hagide lahendamiseks.
Nende tingimuste muudatused

Jätame endale õiguse neid tingimusi igal ajal ilma teile ette teatamata muuta. Kui jätkate meie saidi kasutamist pärast selliseid muudatusi, nõustute muudetud tingimustega.